หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กฎหมายและความรู้ สนับสนุนเรา แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ เครือข่ายเรื่องการค้ามนุษย์ ติดต่อเรา
ข่าวประจำวัน
 สลด เด็ก7ขวบเดินเร่ขายพวงมาลัย 
   รวบพ่อค้าเนื้อสดคาโรงแรมเชียงใหม่ 
   แม่โร่ร้องลูกสาว 4 ขวบ หายตัวลึกลับ  
   3ชายโฉดรุมโทรมสาว 14 ติดเชื้อเอดส์ 
   ปวีณาพร้อม 191 จับแก๊งกะเทยค้ากามเด็ก 
   
สมัครรับจดหมายข่าว
รับข่าว ยกเลิก  
 
  
  
   
 
สามารถนำลิงค์ด้านล่างไปวาง
ที่หน้าเว็บไซต์ของท่านได้แล้ว

<a href="http://www.notforsale.in.th"
title="ต่อต้านการค้ามนุษย์">
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
</a>ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจาย
ข้อมูลและความรู้</p>
 
 
 

 

 

             
     

 

"เด็ก" คือ บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการรสมรส

การค้าเด็ก คือ การจัดหา การขนส่ง การส่งผ่านการให้ที่พักหรือการรับเด็กมาด้วยความมุ่งหมายที่    ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายภายในและภายนอกประเทศ

ซึ่งควรรวมถึงสิ่งลามกเกี่ยวกับเด็กและการเอารัดเอาเปรียบทางเพศรูปแบบอื่นๆการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการใช้เป็นทาสหรือการปฏิบัติใดๆที่คล้ายคลึงการเป็นทาสรับใช้ การตัดถ่ายเทออวัยวะออกจากร่างกาย การใช้เด็กทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาติหรือผิดกฏหมาย และการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่มีการใช้เด็กทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฏหมายและการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ควรถือว่าเป็นการค้าเด็ก ความยินยอมเห็นชอบของเด็กหรือบุคคลที่ดูแลเด็กหรือการกระทำใดที่เป็นองค์ประกอบของการค้าเด็กถือว่าไม่มีผลและไม่สามารถทำให้ผู้กระทำผิดได้รับการยกเว้นหรือลดทอนโทษจากการกระทำที่นไปสู๋หรือส่งเสริมการค้าเด็ก

การคุกคามหรอการใช้กำลังหรื่อการใช้รูปแบบใดๆของการบีบบังคับ การลักพาตัว การหลอกลวง การล่อลวงหรอการใช้อำนาจในทางที่ผิดหริการใช้ฐานะทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอไม่มั่นคงการถือประโยชน์จากความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือวุฒิภาวะ หรือการให้หรือผลประโยชน์ใดๆเพื่อให้ได้ความยินยอมเห็นชอบจากบุคคลที่ความคุมเด็กถือว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของอาชญากรรมการค้าเด็ก

 

เด็กที่ตกเป็นผูเสียหายจกาการค้ามนุษย์ คือเด็กที่ถูกจัดหาซื้อขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ได หน่วงเหนี่ยวกักขัง จำหน่าย พามาจาก หรื่อส่งไปยังที่ใด และด้วยวิธีการข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล  หลอกลวงใช้อำนาจโดยมิชอบหรืออาศัยความอ่อนด้อยประสบการณ์หรือความรู้ของบุคคลหรือผู้ที่มีคาวามบกพร่องด้านสติปัญญาและจิตใจหรือโดยการให้หรือผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้ได้รับความยินยอม ด้วยความมุ่งหมายที่จะแสวงหาประโยชน์จากเด็กทั้งภายในภายนองประเทศ

นักสังคมสงเคราะห์ คือบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนความรู้ทักษะในการให้การบริการและการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กและครอบครัวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยปฏิบัติตามหลักการกระบวนการ เทคนิค ทักษะทางสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าบุคลนั้นจะมาจากองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน

 

 

เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  มีสิทธิที่จะได้รับความเคารพและใช้สิทธิของตนในการมีชีวิตรอดการพัฒนา การได้รับความคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ โดยบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นใดในประเทศไว้เป็นบรรทัดฐาน เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีปัญหาและความต้องการเฉพาะ ดังนั้นจึงมีสิทธิได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
การปฏิบัติใดๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก ท่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือชุมชน ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิอื่นๆ ตามท่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกฎหมายหรือบันทึกข้อตกลงในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติตามฐานะ สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา สถานะทางกฎหมาย ความเชื่อทางศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาหรือคลอด รวมถึงเด็กที่ติดตามบิดามารดาจากมารดาที่เป็นเด็กควรได้รับการคุ้มครอง หรือได้สิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

การเคารพความคิดเห็นของเด็ก
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเสรีในทุกเรื่อง ทีมีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงกระบวนการทางกฎหมาย การดูแลและคุ้มครองชั่วคราว และการระบุถึงแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนและทำให้เกิดผล  ความคิดเห็นของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรได้รับการพิจารณาให้ตามน้ำหนักอายุ ความเป็นผู้ใหญ่ ความสามารถที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ควรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา รวมถึงสิ่งที่พวกเขามีสิธิที่จะได้รับการบริการที่มีให้ และสามารถเข้าร่วมกระบวนการส่งกลับคืนสู่ภูมิลำเนา โดยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ การให้ข้อมูลข่าวสาร ต้องใช้ภาษาที่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายสามารถเข้าใจได้ง่าย และจัดหาล่ามคนแปลที่มีความเข้าใจเหมาะสม หากมีความจำเป็น

สิทธิในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาจเป็นอันตรายต่อเด็กหรือสมาชิกครอบครัวเด็ก เว้นแต่จะมีการร้องขอตามกฎหมาย ต้องใช้มาตรการที่จำป็นทั้งมวลเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและหลักฐาน รูปพรรณของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ห้ามเปิดเผยชื่อที่อญู่ หรือข้อมูลอื่นๆที่นำไปสู่การบ่งบอก จะต้องขออนุญาตเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน ลักษณะที่เหมาะสมตามอายุเด็ก  แม้ว่าเด็กจะยินยอม ต้องพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญก่อนนำข้อมูลของเด็กมาเปิดเผย

การเคารพเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนาของเด็ก
ควรเคารพและให้เด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติตามกิจกรรมเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาของเด็ก ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ
รัฐต้องจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการค้ามนุษย รัฐต้องใช้มาตรการทางกฎหมายการพิจารณาคดี การบริหารและมาตรการใดๆทั้งมวลที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รัฐมีหน้าที่ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองบุคคลผู้ให้การดูแลและความช่วยเหลือแก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากการการแก้แค้นของผู้ค้ามนุษย์ แนวทางนี้ต้องครอบคลุมถึงคนที่ทำงานในองค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมและกลุ่มความเชื่อทางศาสนา รัฐจะต้องยอมรับว่าเด็กต่างด้าวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศภูมิลำเนาได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

 

การสืบหาหลักฐานรูปพรรณเด็ก  พิสูจน์อายุที่แท้จริงให้พิจารณาจากเอกสารการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน หากขาดหลักฐานเอกสารให้พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพการให้ปากคำ ความเป็นผู้ใหญ่ทางจิตใจ หรือการตรวจทางการแพทย์(ทันตกรรม) หรือจากบุคคลผู้ที่รู้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับอายุของเด็กหรือเครื่องหมายใดๆที่บ่งบอกอายุ นำมาประกอบการพิจารณา หากไม้ทราบอายุที่แน่นอน ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นเป็นเด็ก ในช่วงระหว่างเวลาที่รอผลการพิสูจน์จะต้องปฏิบัติและให้มาตรการคุ้มครองพิเศษที่กำหนดไว้ในแนวทางนี้

รัฐต้องฝึกอบรมบุคคลที่ทำหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็ก ได้แก่ บุคลากรที่ทำงานในท่าเรือหรือสนามบิน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจตราตามแนวชายแดน นักสังคมสงเคราะห์ผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัย หรือเป็นผู้ที่ต้องพิจารณาสังเกตว่าเด็กรายใดอาจตกเป็นผู้เสียหาย หรือผู้แยกแยะระหว่างเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องเผยแพร่ข้อมูลสร้างเครือข่าย เครื่องมือ เพื่อแจ้งและรายงานเกี่ยวกับการค้าเด็กให้แก่ครอบครัวและชุมชน และควรมีการประสานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ และองค์กรพัฒนาเอกชนมาใช้เพื่อเอื้ออำนวยให้ระบุหลักฐานรูปพรรณของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว

ปฏิบัติการขั้นต้นิ  เมื่อพบเด็กที่ต้องสงสัยหรือถูกค้ามนุษย์ จะต้องนำตัวออกจากสถานที่ที่พบ และพาไปยังที่ที่ปลอดภัย ไม่ควรควบคุมตัวเด็กไว้ที่สถานีตำรวจ หรือศูนย์กักกัน หากเป็นบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องควรอยู่ด้วยกัน  หรือให้พบกันตามความเหมาะสม หเามนำเด็กไปไว้ในห้องหรือพบปะโดยตรงกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้ามนุษย์ ไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่อยู่ของเด็กและครอบครัวต้องถูกเก็บเป็นความลับเพื่อความปลอดภัย พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ควรติดต่อผู้ปกครองของเด็กโดยเร็ว ในกรณีเป็นการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ให้ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศต้นทางที่เป็นตัวแทนอยู่ในประเทศ

ปลายทาง หรือประเทศทางผ่าน เช่น สถานฑูต สถานกงสุล พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่   ควรปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่ถูกค้า และห้ามมิให้มีการเปิดเผยตัวเด็ก ข้อมูลหรือสัมภาษณ์ตัวเด็กผ่านสื่อ การสัมภาษณ์เบื้องต้นควรทำไปเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วป เช่น ชื่อ อายุ ชื่อบิดามารดา ผู้ปกครอง สัญชาติ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศ หรือที่อยู่ประเทศต้นทางเท่านั้น และควรนำทรัพสินย์เครื่องใช้ส่วนตัวคืนให้แก่เด็ก

การสัมภาษณ์ที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก ควรออกแบบคู่มือการสัมภาษณ์และกลไกที่เป็นมาตรฐาน ผู้สัมภาษณ์ควรได้รับการอบรมการสัมภาษณ์แบบเป็นมิตร คงามเข้าใจในความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน และการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และจะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบจากเด็กและจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจก่อนการสัมภาษณ์   เด็กควรมีเวลาพักผ่อนหรือจนกว่าจะรู้สึกมั่นใจก่อนการสัมภาษณ์ ควรสอบถามก่อนถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดเคยสัมภาษณ์เด็กมาก่อนหรือไม่ และถ้าเคยเจ้าหน้าที่ควรขอผลการสัมภาษณ์เหล่านั้นด้วย การสัมภาษณ์ควรจัดในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และควรมีบุคคลที่เด็กไว้ใจอยู่ด้วย ผู้สัมภาษณ์ควรเป็นเพศเดียวกันกับเด็ก ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพลเรือน ใช้ภาษาที่เด็กเข้าใจง่าย กรณีเด็กพูดคนละภาษา จะต้องจัดหาล่ามที่ได้รับการรับรองจากหน่าวยงานภาครัฐที่มีความรู้เรื่องการค้าเด็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  การใช้เครื่องมือบันทึก เช่น กล้องวิดีโอ หรือเครื่องบันทึกเทป ให้ถือเป็นความลับที่ได้รับการยินยอมก่อน และต้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กตลอดเวลา

  

กลไกระดับภูมิภาค รัฐควรมีข้อตกลงระดับภูมิภาค เพื่อกำหนดระบบและกลไกการส่งตัว และการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศเครือข่าย และพันธมิตรที่ทำงานอย่างเข้มแข็งเกี่ยวกับประเด็นการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาค และควรกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการประสานเชื่อมโยงกรณีการส่งตัวหรือการส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

กลไกระดับชาติ รัฐควรพัฒนาข้อตกลง และการเตรียมการที่กำหนดบทบาทและหน้าที่สำหรับแต่ละหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็กโดยจัดตั้งองค์กรระดับชาติ เพื่อจัดระบบการส่งตัว และการประสานงานความร่วมมือ กับเครือข่ายพันธมิตรที่ทำงานอย่างเข้มแข็งภายในประเทศ และความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ อีกทั้งความรับผิดชอบในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบส่งตัวที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม และควรพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางระดับชาติ ในการต่อสู้กับการค้าเด็ก ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสิทธิหรือข้อมูลความลับส่วนบุคคลของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน 

สถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก  ควรจัดให้มีที่พักอาศัย หรือบ้านพักฉุกเฉินที่ปลอดภัยมั่นคงและเป็นมิตรสำหรับเด็ก หรือควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมให้ถูกสุขลักษณะเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานในที่พักอาศัยหรือบ้านพักฉุกเฉินควรมีจำนวนเพียงพอ และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหรือมีความรู้ความสามารถเฉพาะ และรัฐควรจัดตั้งกลไกตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อดูแลมาตรฐานการดำเนินงาน เช่น พักอาศัยหรือการบริการ โดยห้ามกักขังเด็กไว้ในศูนย์กักกัน ห้องขังตำรวจ เรือนจำ หรือที่คุมขังของหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงภายในฐานที่ตั้งกองกำลังทหาร หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

บริการสนับสนุน รัฐควรจัดสรรงบประมาณประจำปีที่จำเป็น เพื่อดำเนินการใดๆ อันเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงว่าเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะไม่ถูกผู้ค้ามนุษย์คุกคามภายหลัง มีอาหารและที่พักที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงการคุ้มครองดูแลสุขภาพการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การเยียวยาทางด้านจิตใจ การช่วยเหลือทางกฎหมาย การศึกษา และการฝึกอบรมทักษะทางด้านวิชาชีพ รวมถึงการสนับสนุนบริการด้านอื่นๆ แก่เด็กหรือครอบครัวของเด็กตามที่จำเป็นและตามความเหมาะสม วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการดูแลชั่วคราว ก็คือการรักษาและทำให้เด็กกลับคืนสู่สภาพปกติ


การทำให้สถานะถูกกฎหมาย รัฐควรสร้างกฎหมาย นโยบาย หรือกระบวนการที่รับประกันว่าเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ได้เกิดเป็นพลเมือง หรือไม่ได้เป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศ จะไม่ถูกปฏิบัติเสมือนผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เมื่อพบเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่มีเอกสารแสดงสถานะ บุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว  จะต้องดำเนินการให้มีการรับรองสถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่จำกัดเพียงการออกวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น ควรได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บเงินจากรัฐทุกกรณี

การประเมินเป็นรายกรณี เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิได้รับการประเมินเป็นรายกรณี เพื่อจัดหาวิธีการจัดการที่เหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ การประเมินควรกระทำโดยนักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านการฝึกอบรมคุ้มครองเด็กมาอย่างเข้มข้น  และควรพัฒนาแผนการแทรกแซงการจัดการทางสังมสำหรับเด็ก ซึ่งพิจารณาควบคู่ กับการรักษา
วัฒนธรรมความเป็นชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในประเทศต้นทางและประเทศปลายทางควรประสานงานระหว่างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อค้นหาครอบครัวของเด็กให้พบ เพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวตนเองได้อีกครั้ง

การหาแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืน หน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศต้นทางและประเทศปลายทางมีหน้าที่รับผิดชอบในการหาแนวทางแก้ไข  ที่ยั่งยืนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กโดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชน  ในระหว่างขั้นตอนควรพิจารณาถึงสัญชาติและฐานะพลเมืองของเด็ก  รัฐควรดูแลความมั่นคงปลอดภัยหรือความเสี่ยงจากการถูกผู้ค้ามนุษย์แก้แค้นเด็ก  ครอบครัว  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และควรกำหนดผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาเป็นตัวแทนช่วยเหลือหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กตราบนานเท่าที่พิจารณาเห็นว่า จำเป็นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและควรให้ความคุ้มครองแก่ผู้ปกครองขณะปฏิบัติหน้าที่  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของผู้ปกครองสามารถเรียกชำระคืนได้จากรัฐ  และรัฐไม่ควรส่งเด็กกลับไปยังประเทศต้นทางจนกว่าจะมีการจัดการดูแลที่เหมาะสมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือนักสังคมสงเคราะห์ ความคิดเห็นของเด็กควรถูกนำมาพิจารณาควบคู่กับการพิจารณาว่าควรส่งเด็กกลับคืนไปยังประเทศต้นทางหรือควรส่งกลับคืนครอบครัวเดิมหรือไม่ โดยคำนึงถึงอายุ วุฒิภาวะ ความเป็นผู้ใหญ่ และความสามารถที่กำลังพัฒนาของเด็ก

กรณีการส่งเด็กกลับคืนไปยังประเทศต้นทาง หน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศปลายทาง ต้องจัดหาเอกสารการเดินทางและประสานกับประเทศต้นทางในทันที เพื่อให้การเดินทางกลับของเด็กมีความปลอดภัย และประเทศต้นทางจะต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายการส่งตัวเด็กกลับ ในกรณีประเทศต้นทางไม่มีกำลังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประเทศปลายทางและประเทศทางผ่านควรให้ความช่วยเหลือ หากไม่มีประเทศใดสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับได้ ควรขอความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศเช่น สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอพยพคนจัดเตรียมการดูแลแบบครอบครัวทางเลือกในประเทศปลายทาง  หากไม่ใช่ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กควรสำรวจความเป็นไปได้ที่จะส่งเด็กไปยังประเทศที่สาม การจัดเตรียมการดูแลเด็กในระยะยาวควรเตรียมการดูแลแบบครอบครัวหรือชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มากกว่าการดูแลเด็กแบบเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน
การตรวจสอบแนวทางการแก้ไขที่ทำให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางควรจัดตั้งกลไกสำหรับเฝ้าระวังเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกค้าซ้ำอีก และควรสร้างระบบกลไกตรวจสอบการทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างยั่งยืน


ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยาน  ควรให้เด็กได้มีเวลาพักฟื้นก่อนตัดสินใจว่าจะร่วมมือเป็นพยานทางกฎหมายหรือไม่ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินเพื่อดูความพร้อม
และความสามารถในการตัดสินใจของเด็กก่อน และจัดให้มีมาตราการคุ้มครองพิเศษแก่เด็กที่เป็นพยานรวมถึงครอบครัว หรือบุคคล
ผู้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันรัฐควรจัดให้มีกระบวนการพิเศษในชั้นศาลที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็ก การใช้กล้องวีดีโอเทปอัดสัมภาษณ์การให้ปากคำผ่าน
โทรทัศน์วงจรปิดหรือวิธีการอื่นๆ จะช่วนลดปัญหาหรือเผชิญหน้ากับผู้ค้ามนุษย์ระหว่างการไต่สวนของศาล การพิจารณาคดีทางอาญา
หรือคดีทางแพ่งจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กทุกขั้นตอน หน่วยงานที่มีอำนาจใช้กฎหมายฝ่านตุลาการและผู้ให้บริการและ
สื่อมวลชนต้องเคราะสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากทางการค้ามนุษย์และต้องเก็บข้อมูลของเด็กเป็นความลับในทุกกระบวนการ

กระบวนการทางกฎหมาย ควรแจ้งให้เด็กทราบเกี่ยวกับข้อดีความเสี่ยงและความมั่นคงทุกประการที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทางกฎหมายในภาษาที่เด็กเข้าใจก่อนตัดสินใจ ว่าจะให้ความร่วมมือในกระบวนการนั้นๆหรือไม่ และต้องจัดหาตัวแทนทางกฏหมายที่มีความสามารถและไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็ก หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย ทนายความ อัยการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอำนาจต้องไม่ขัดขวางหรือทำให้การส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวอย่างล่าช้า หากเป็นไปได้ควรให้เด็กให้ปากคำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ รัฐควรจะพิจารณาจัดมาตราที่สามารถปรับ อายัดหรือยึดทรัพย์สินจากผู้ค้ามนุษย์เพื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือหนี้สินที่ค้างสำหรับเด็กและรัฐควรหามาตราการการลงโทษผู้ค้ามนุษย์ที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุด

การดำเนินการทางกฎหมาย ควรแจ้งเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเรียงร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ถูกค้ามนุษย์ รัฐควรจัดตัวแทนทางกฎหมายที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มีความเชี่ยวชาญให้แก่เด็กเพื่อจัดหามาตราการที่สามารถดำเนินคดีทางแพ่งพร้อมกับการดำเนินคดีทางอาญาและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฏหมายให้แก่เด็ก

"การดูแลและคุ้มครองของนักสังคมสงเคราะห์"
การชดเชยค่าเสียหายรัฐต้องพยายามพัฒนากลไกให้พยาน ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากการช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเป็นผลมาจากการแก้แค้นของผู้ค้ามนุษย์ให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำหรือได้รับการชดเชยจากรัฐได้


การช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีที่ผู้ค้ามนุษย์ฟ้องร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ปฎิบัติงานจากการทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รัฐควรคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทางคดี ทางอาญาหรือทางแพ่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและรัฐควรมีค่าใช้จ่ายให้เพื่อการต่อสู้คดีเช่น ค่าเดินทางค่าธรรมเนียม ศาลหลักทรัพย์ประกันตัว ค่าปรับ เป็นต้น

ระบบสนับสนุน รัฐควรสร้างระบบสนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติงานโดยการจัดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ทัศนะ และประสบการณ์ การช่วยเหลือผู้เสียหาย รัฐควรสร้างระบบสนับสนุนการทำงาน ของทีมสหวิชาชีพเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

การเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชน ควรจัดสัมมนา ฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพื่อให่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย และเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

บุคคลที่ทำงานกับเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 บุคคลที่ทำงานกับเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรได้รับการฝึกอบรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้เข้าร่วม และสอดคล้องกับรูปแบบวิธีการและสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถประเมินผลและนำทักษะการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดผลได้จริง เนื้อหาที่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้แก่ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก เพศและอนามัยเจริญพันธุ์ แรงงานเด็ก การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย ข้อกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา การจัดการกรณีทางสังคม การจัดทำเอกสาร การรวบรวมข้อมูล วิธีการสัมภาษณ์ที่เป็นมิตรต่อเด็ก ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล เทคนิคการสอบสวน และการจัดการความเครียด เป็นต้น

รัฐควรจัดสรรงบประมาณที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆในการปกิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้


 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


อ่าน 13438 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2554
 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2010 THAILAND
 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศไทยประจำปี 2553
 Thailand’s Country Narrative in the 2009 TIP Report
 รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2552


 
   Design By NgosCyber
 
© 2008 notforsale.in.th.All rights reserved