ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์

มูลนิธิกระจกเงา

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์

1. เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์สู่สังคม
2. เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
4. เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับนโยบาย

โครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์

- โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงนอกน่านน้ำ
- โครงการรณรง์ยุติธุรกิจเด็กขอทานสถิติ การรับแจ้งเหตุ
โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
มูลนิธิกระจกเงาประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - - - - - - 0
 กุมภาพันธ์ - - - - - - 0
 มีนาคม - - - - - - 0
 เมษายน - - - - - - 0
 พฤษภาคม 1 2 1 - - - 4
 มิถุนายน 1 5 - - - - 6
 กรกฎาคม - 3 - - - - 3
 สิงหาคม 6 4 - - 1 - 11
 เกันยายน 4 3 1 1 5 1 15
 ตุลาคม 1 19 1 - 1 - 22
 พฤศจิกายน 14 8 4 1 - - 27
 ธันวาคม - 5 1 - 1 1 8
 รวม 27 49 8 2 8 2 96

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - 21 - - 3 2 26
 กุมภาพันธ์ 5 2 - - 3 - 10
 มีนาคม 10 12 2 - 2 1 27
 เมษายน 25 6 - - 1 1 33
 พฤษภาคม 7 6 1 - 1 3 17
 มิถุนายน 12 11 1 - 1 3 28
 กรกฎาคม 4 8 - - 5 - 17
 สิงหาคม 1 7 1 1 - 2 12
 เกันยายน 4 6 3 - 2 1 16
 ตุลาคม 5 4 2 1 - - 12
 พฤศจิกายน 9 4 1 - 1 - 15
 ธันวาคม 56 11 2 - 4 2 75
 รวม 138 98 12 2 23 15 288

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - 8 2 - 1 2 13
 กุมภาพันธ์ 1 11 3 - - 1 16
 มีนาคม 5 11 2 1 - 2 21
 เมษายน - 7 - 1 - - 8
 พฤษภาคม 1 3 1 - - 2 7
 มิถุนายน 2 11 1 - - 2 16
 กรกฎาคม 36 32 - - - 1 69
 สิงหาคม 2 25 2 1 - 1 31
 เกันยายน 1 23 2 - 1 1 28
 ตุลาคม - 7 3 - - 1 11
 พฤศจิกายน - 17 - - 1 - 18
 ธันวาคม - 3 1 - 1 - 5
 รวม 48 158 17 3 4 14 243

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม 3 11 4 - - - 18
 กุมภาพันธ์ - 3 - - - - 3
 มีนาคม 1 14 3 - - 2 20
 เมษายน 1 - 5 - - - 6
 พฤษภาคม 3 7 3 - - - 13
 มิถุนายน 1 9 - - - - 10
 กรกฎาคม 5 32 - - - - 38
 สิงหาคม 7 17 - - - - 24
 เกันยายน - 24 - - - - 24
 ตุลาคม - - - - - - 0
 พฤศจิกายน 12 5 - - - - 17
 ธันวาคม 5 15 - - - - 20
 รวม 38 138 15 0 0 2 193

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม 2 28 - - - - 30
 กุมภาพันธ์ - 16 - - - - 16
 มีนาคม 1 19 - - - - 26
 เมษายน 2 11 - - - - 13
 พฤษภาคม - 16 - - - - 16
 มิถุนายน - 13 - - - - 13
 กรกฎาคม - 18 - - - - 18
 สิงหาคม - 17 - - - - 17
 เกันยายน - 18 - - - - 18
 ตุลาคม - 14 - - - - 14
 พฤศจิกายน - 18 - - - - 18
 ธันวาคม - 8 - - - - 8
 รวม 5 196 0 0 0 0 201

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - 27 - - - - 27
 กุมภาพันธ์ - 32 - - - - 32
 มีนาคม - 34 - - - - 34
 เมษายน - 30 - - - - 30
 พฤษภาคม - 25 - - - - 25
 มิถุนายน - 20 - - - - 20
 กรกฎาคม - 29 - - - - 29
 สิงหาคม - 29 - - - - 29
 เกันยายน - 31 - - - - 31
 ตุลาคม - 20 - - - - 20
 พฤศจิกายน - 20 - - - - 20
 ธันวาคม - 66 - - - - 66
 รวม 0 371 0 0 0 0 371

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - 50 - - - - 50
 กุมภาพันธ์ - 32 - - - - 32
 มีนาคม - 43 - - - - 43
 เมษายน - 18 - - - - 18
 พฤษภาคม - 42 - - - - 42
 มิถุนายน - 45 - - - - 45
 กรกฎาคม - 40 - - - - 40
 สิงหาคม - 35 - - - - 35
 เกันยายน - 33 - - - - 33
 ตุลาคม - 23 - - - - 23
 พฤศจิกายน - 20 - - - - 20
 ธันวาคม - 23 - - - - 23
 รวม 0 404 0 0 0 0 404

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - 33 - - - - 33
 กุมภาพันธ์ - 15 - - - - 15
 มีนาคม - 22 - - - - 22
 เมษายน - 18 - - - - 18
 พฤษภาคม - 21 - - - - 21
 มิถุนายน - 13 - - - - 13
 กรกฎาคม - 24 - - - - 24
 สิงหาคม - 12 - - - - 12
 เกันยายน - 31 - - - - 31
 ตุลาคม - 41 - - - - 41
 พฤศจิกายน - 41 - - - - 41
 ธันวาคม - 26 - - - - 26
 รวม 0 297 0 0 0 0 297

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - 26 - - - - 26
 กุมภาพันธ์ - 22 - - - - 22
 มีนาคม - 23 - - - - 23
 เมษายน - 25 - - - - 25
 พฤษภาคม - 26 - - - - 26
 มิถุนายน - 33 - - - - 33
 กรกฎาคม - 27 - - - - 27
 สิงหาคม - 29 - - - - 29
 เกันยายน - 21 - - - - 21
 ตุลาคม - 27 - - - - 27
 พฤศจิกายน - 22 - - - - 22
 ธันวาคม - 13 - - - - 13
 รวม 0 294 0 0 0 0 294

ประจำเดือน
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

เดือน กรณีการรับแจ้งเหตุ รวม
แรงงานประมง ขอทาน ค้าประเวณี ค้ามนุษย์อื่นๆ กลุ่มเสี่ยง ให้คำปรึกษา
 มกราคม - 17 - - - - 17
 กุมภาพันธ์ - 19 - - - - 19
 มีนาคม - 13 - - - - 13
 เมษายน - 17 - - - - 17
 พฤษภาคม - - - - - - 0
 มิถุนายน - - - - - - 0
 กรกฎาคม - - - - - - 0
 สิงหาคม - - - - - - 0
 เกันยายน - - - - - - 0
 ตุลาคม - - - - - - 0
 พฤศจิกายน - - - - - - 0
 ธันวาคม - - - - - - 0
 รวม 0 66 0 0 0 0 66