ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์

มูลนิธิกระจกเงา

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์

1. เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์สู่สังคม
2. เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
4. เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับนโยบาย

โครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์

- โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงนอกน่านน้ำ
- โครงการรณรง์ยุติธุรกิจเด็กขอทานหยุดสร้างบุญในธุรกิจบาป

วลีท้าทายในการรณรงค์เพื่อหยุดพฤติกรรมบางอย่างของคนในสังคม คงมิใช่ความกล้าหาญที่ปราศจากเหตุผลอันควรในการทำลายความตั้งใจดีของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ?ผู้ให้? แต่การตีแผ่เรื่องราวเบื้องหลังความดีงามของการทำทานเกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีการหายตัวไปของเด็กบางคนที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมด้านมืดของเหล่ามิจฉาชีพ


ธุรกิจเด็กขอทาน

สมมติฐานแรกที่ตั้งขึ้นสำหรับการศึกษาและสำรวจข้อมูลการนำเด็กมาขอทานในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงว่า เด็กที่กำลังนั่งขอทานอยู่นั้น มีกระบวนการเข้าสู่การขอทานในพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างไร มีขบวนการค้ามนุษย์นำพามาหรือเดินทางมาขอทานเอง เนื่องจากสภาพปัญหาความยากจนของครอบครัว


นิยามของเด็ก

ที่ทำการศึกษาและสำรวจข้อมูลนั้น ให้หมายความรวมถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสิบแปดปี ซึ่งมิได้จำกัดว่าเป็นผู้มีสัญชาติหรือเชื้อชาติใด ทั้งนี้การกำหนดขอบเขตของการศึกษาและสำรวจข้อมูลในบุคคลทีมีช่วงอายุดังกล่าวนั้น เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนด้อยทั้งทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ประกอบกับเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย จึงทำให้อาจถูกล่อลวงหรือถูกบังคับให้ต้องมาเป็นเครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพได้ ตลอดจนอาจกลายสภาพเป็นแรงงานเด็กภาคบังคับจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจน

การศึกษาและสำรวจข้อมูลเด็กขอทานเป็นการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในบริเวณที่มีการนำเด็กมาขอทาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีประชาชนสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และเมืองพัทยา ทั้งนี้เกือบทุกจุดที่มีการขอทานจะพบเห็นเด็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการร้องขอความเห็นใจในการบริจาคเงินเสมอ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือและการป้องกันแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เห็นทิศทางการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาและสำรวจข้อมูลย้อนรอยเส้นทางการเคลื่อนย้ายเด็กจากพื้นที่ต้นทางในอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สาย และอำเภออรัญประเทศ เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อการนำเด็กเข้าสู่ขบวนการขอทาน

การลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่า เด็กขอทานส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ คือ เด็กที่ถูกเคลื่อนย้ายมาจากประเทศกัมพูชาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกซ้ำอีกครั้งในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากและในประเทศกัมพูชา เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นประจักษ์ว่าการเคลื่อนย้ายเด็กเพื่อเข้าสู่การขอทานในกรุงเทพมหานคร มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างไร

ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เด็กและครอบครัวที่เคยมาขอทานในกรุงเทพมหานคร ผู้นำชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนย้ายเด็กในรูปแบบขบวนการที่มีวิธีการชักจูง ล่อลวง และการนำพาเด็ก เข้าสู่วงจรขอทาน แต่กระนั้นก็ดี ยังพบว่ามีการขอทานในลักษณะจำยอมหรือสมัครใจ เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ยากจน เป็นปัจจัยบังคับให้ต้องมาขอทาน


ขอทาน

หมายถึง การขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต แต่ข้อเท็จจริงจากการศึกษาและสำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่า การขอทานได้ถูกหยิบยกมาเป็นวิธีการหาเงินโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีผลประโยชน์ตอบแทนสูงให้แก่กลุ่มบุคคล หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเด็กคนนั้นเอง เป็นผลให้เกิดการขยายตัวจนมีการเคลื่อนย้ายเด็กเข้าสู่ขบวนการขอทานเพิ่มยิ่งขึ้น จึงทำให้นิยามของการขอทานเพื่อเลี้ยงชีพเริ่มเข้าสู่ภัยเงียบของ ธุรกิจเด็กขอทาน นั่นเอง


โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา